Telsiz Mahallesi Zambak Sokak. No. 25 D.2 Zeytinburnu – İstanbul
0533 475 20 25

Üyelik

Üyemiz Olmak İster misiniz?
Dernek Tüzüğünü okumak için tıklayınız.

Dernekler Kanununu okumak için tıklayınız.
Turist Rehberliği Yönetmeliğini okumak için tıklayınız.

Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:
1) Üyelik Başvuru Formu (İndirmek/Yazdırmak için tıklayınız)

2) 3 adet Fotoğraf
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
(Yabancı uyruklular için Oturma İzni Fotokopisi)
4) Rehberlik kimlik Kartı Fotokopisi
5) Giriş Ödentisi ve Üyelik Aidatının* yatırıldığını gösteren banka dekontu

Yunanca Rehberler Derneği Banka Hesabı:
Garanti Bankası

Cumhuriyet Cad/Taksim Şubesi
Hesap Adı  :   Yunanca Rehberler Derneği (YURED)
Hesap No   :   772/6298916
IBAN            :   TR72 0006 2000 7720 0006 2989 16

*Giriş Ödentisi ve Üyelik Aidatı: Üyelerden Giriş Ödentisi olarak 50 TL, aylık olarak da 15 TL aidat alınır. Aylık 15 TL olan aidat, üyeliğe kabul sırasında bir yıllık olarak (180 TL) Giriş Ödentisi (50 TL) ile birlikte (toplam 230 TL olarak) tahsil edilir.
Göndereceğiniz banka dekontu 230 TL’lık ödemeyi içermelidir.

Ödeme yapıldığı bilgisinin info@yunancarehberler.org adresine iletilmesi işlemleri hızlandıracaktır.

Önemli Not: Üyelik Başvuru Formunda mutlaka geçerli bir e-mail adresi belirtmelisiniz.

Lütfen yukarıda anılan evrakları, üyelik aidatınızı yatırdığınızı gösteren banka dekontu ile birlikte aşağıdaki adrese, standart postalama yoluyla gönderiniz.

Yunanca Rehberler Derneği (YURED) Cevizlik Mah. Al Lale Sok. No:4/3 Bakırköy-İstanbul

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 1: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve Rehber Kimlik kartında belirtilen dil/diller arasında Yunanca olan her Profesyonel Turist Rehberi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, bu niteliklere sahip yabancı uyruklu gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Yönetim Kurulu, üyelik başvuruları ile ilgili olarak alacağı kararların gerekçelerini açıklamak zorunda değildir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Her üye üyelik başvurusunda geçerli bir elektronik posta adresi de belirtmek zorundadır. Yasaların ve tüzüğün izin verdiği işlemlerde elektronik posta yoluyla yapılacak tüm uygulamalarda, değiştirilme bilgisi yazılı ya da elektronik posta yoluyla Yönetim Kuruluna iletilmediği sürece üyelik sırasında verilen e-posta adresi geçerli olacaktır.
 
Üyelikten Çıkma
Madde 2: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 
Üyelikten Çıkarılma
Madde 3: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren durumlar.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı uyarılara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca alınan kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.